[Mã bản vẽ 39834]

Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dựng đất Hiệp Hòa 2030

  (1 Đánh giá)
  0       263    

Gửi tới các bạn tham khảo bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dựng đất Hiệp Hòa 2030.

Danh mục
Thể loại
Ngày đăng
15-5-2023
Loại file
File
File download
 HUYỆN HIỆP HÒA.zip [119 MB]
CAM KẾT TỪ NGƯỜI BÁN
BẢN VẼ GIỐNG 100% NHƯ HÌNH ẢNH

(Hạng vàng)
Xem trang

Bản vẽ
1

Đánh giá (3)
5/5

Ngày tham gia
4/5/2023

 

Số: 254 /QĐ-UBND Bắc Giang, ngày tháng 3 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng
đến năm 2030 huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Luật Quy hoạch ngày
24 tháng 11 năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên
quan đến quy hoạch ngày 15 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Luật Tiếp cận thông tin ngày 06 tháng 4 năm 2016;
Căn cứ Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội khóa
15 về “Tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật
về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến
độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; Nghị định
số 148/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12 tháng 4 năm 2021 của
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Theo đề nghị của UBND huyện Hiệp Hòa tại Tờ trình số 40/TTr-UBND
ngày 28/02/2023; Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 125/TTr-STNMT
ngày 08/3/2023.

 

HÌNH ẢNH DEMO


bản đồ quy hoạch cad,bản đồ quy hoạch đất,bản đồ quy hoạch bắc giang

bản đồ quy hoạch cad,bản đồ quy hoạch đất,bản đồ quy hoạch bắc giang

bản đồ quy hoạch cad,bản đồ quy hoạch đất,bản đồ quy hoạch bắc giang

bản đồ quy hoạch cad,bản đồ quy hoạch đất,bản đồ quy hoạch bắc giang

bản đồ quy hoạch cad,bản đồ quy hoạch đất,bản đồ quy hoạch bắc giang

bản đồ quy hoạch cad,bản đồ quy hoạch đất,bản đồ quy hoạch bắc giang
Nguồn: Khobanve.vn

BÌNH LUẬN (0)


ĐÁNH GIÁ (1)

ĐIỂM TRUNG BÌNH

5
1 Đánh giá
Bản vẽ rất tốt (1)
Bản vẽ tốt (0)
Bản vẽ rất hay (0)
Bản vẽ hay (0)
Bình thường (0)
Thành viên
Nội dung đánh giá
11:29 - 15/5/2023
Bản vẽ rất tốt
Bản vẽ rất tốt và phù hợp để phát triển